Konserwator

Siedziba Konserwatora

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

ul. Łazienna 8
87-100 TORUŃ

tel. (+48 0 56) 655 47 51, 621 06 92
fax (+48 0 56) 655 46 84

e-mail: torun@torun.wkz.gov.pl

NIP: 956-16-21-709

Godziny pracy urzędu:
7.30 - 15.30, wtorek: 8.00 - 18.00

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr Izabela Brzostowska

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Małgorzata Wojdyło

Główny Księgowy
Izabela Winiarska

Kierownik Delegatury w Bydgoszczy
mgr Janusz Flemming

Kierownik Delegatury we Włocławku
mgr Ewa R. Kowalewska

 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub za jego zgodą. Zastępcę Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podział zadań pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i jego Zastępcą ustala Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski. W czasie nieobecności Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jego obowiązki pełni Zastępca. W przypadku nieobecności Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jego Zastępcy obowiązki Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pełni wyznaczony przez niego pracownik. W przypadku nieobecności Kierownika Delegatury, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik Delegatury. Główny Księgowy koordynuje i nadzoruje pracę stanowisk obsługi finansowej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i Delegaturach. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków może w formie pisemnej upoważnić pracowników Urzędu do załatwienia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie. Politykę kadrową w Urzędzie prowadzi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Kierownik Delegatury prowadzi sprawy w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wynikającym z upoważnienia. Kierownik Delegatury odpowiada za majątek Urzędu, powierzony w użytkowanie Delegaturze. Kierownika Delegatury zatrudnia, awansuje i zwalnia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pracowników Delegatur zatrudnia, awansuje i zwalnia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Kierownika Delegatury lub na wniosek Kierownika Delegatury.

Decyzje rodzące skutki finansowe dla Urzędu podpisuje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Główny Księgowy lub jego Zastępca i Główny Księgowy.

Do wyłącznej kompetencji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy:

1. podpisywanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego;
2. podpisywanie umów w sprawie finansowania lub dofinansowywania zadań ochrony zabytków w 
ramach posiadanych środków budżetowych;
3. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników.