Ogłoszenie o naborze pracownika nr 3/2017


Ogłoszenie w BIP KPRM nr 8253
Data ukazania się ogłoszenia: 08.02.2017r.
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W TORUNIU
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ochrony zabytków
ds. ochrony zabytków nieruchomych
W Delegaturze we Włocławku, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Łazienna 8

Miejsce wykonywania pracy:
Włocławek
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Łęgska 42

Warunki pracy:
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca z wykorzystaniem komputera;
- pomieszczenia biurowe znajdują się na dwóch kondygnacjach (schody, bez podjazdów i bez windy);
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca w biurze i w terenie.

Zakres zadań:
- Przeprowadzanie w terenie systematycznych inspekcji i lustracji obiektów zabytkowych architektury, budownictwa, urbanistyki i techniki w celu rozpoznania i stwierdzenia ich stanu zachowania, sposobu użytkowania i aktualnych potrzeb właściwego utrzymania;
- Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach nieruchomych i na terenie zabytkowych założeń urbanistycznych;
- Opracowywanie wytycznych konserwatorskich do projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- Przygotowywanie materiałów merytorycznych do postępowań administracyjnych mających na celu dokonanie wpisu obiektu lub obszaru do rejestru zabytków lub skreślenia go z rejestru zabytków;
- Współuczestniczenie w kontrolach zabytków nieruchomych w celu oceny aktualnego stanu ich zachowania i użytkowania obiektu lub obszaru zabytkowego i prawidłowości prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich lub budowlanych z wydanymi pozwoleniami;

Wymagania niezbędne:

wykształcenie: wyższe o profilu specjalistycznym: ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, architektura, budownictwo, historia sztuki.
- znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
- znajomość problematyki konserwatorskiej;
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe
- staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w jednostkach administracji publicznej;
- mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
- życiorys i list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

Terminy i miejsce składania dokumentów:
-Dokumenty należy złożyć do 20.02.2017 r.
-Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
-Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Łazienna 8

Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- procedura prowadzenia naboru pracowników w WUOZ w Toruniu znajduje się w BIP urzędu na stronie internetowej www.torun.wkz.gov.pl
- dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 56 62-106-92
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
- list motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
- prosimy o odniesienie się w aplikacji do wszystkich wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu,  co będzie traktowane na równi z oświadczeniem o ich spełnieniu;
- tylko kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej;
- oferty niespełniające wymagań formalnych oraz oferty nie wybrane zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru;
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
- nasz urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść przedruków zamieszczonych w innych źródłach.Autor: Małgorzata Mika
Wprowadził: Joanna Sosnowska
Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:26:00
Data modyfikacji: 2019-05-10 10:40:01Design made in: 3xW