Ogłoszenie o naborze pracownika nr 2/2018


Ogłoszenie w BIP KPRM nr 30776


Data ukazania się ogłoszenia: 19.07.2018r.
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W TORUNIU
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Poszukuje kandydatów na stanowisko:

Głównego Specjalisty
ds. planowania prac konserwatorskich
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Łazienna 8

Miejsce wykonywania pracy:
Toruń
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Łazienna 8

Warunki pracy:
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca z wykorzystaniem komputera;
- pomieszczenia biurowe znajdują się na 4 kondygnacjach (schody, bez podjazdów i bez windy);
- stanowisko zlokalizowane na 2 piętrze;
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań:
- Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych zadań konserwatorskich dla woj. kujawsko-pomorskiego, w tym gromadzenie i weryfikowanie wniosków wraz z kosztorysami, opracowywanie procedury wyboru wniosków, kierowanie pracami komisji ds. oceny merytorycznej wniosków;
- Przygotowywanie umów do zadań konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich dla wydzielonego obszaru województwa oraz nadzór nad przygotowywaniem umów na wszystkie zadania z obszaru działania delegatur, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach publicznych;
- Rozliczanie realizacji planu rzeczowo-finansowego z wybranego obszaru woj. kujawsko-pomorskiego oraz nadzorowanie i koordynowanie pracami z podobnego zakresu z obszaru działania delegatur;
- Weryfikowanie kosztorysów prac remontowo-konserwatorskich dla wniosków kierowanych do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe;
- Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych urzędu;
- Weryfikacja mierników i opracowywanie danych w zakresie budżetu zadaniowego.


Wymagania niezbędne:

wykształcenie: wyższe kierunkowe: budownictwo, architektura,
- doświadczenie zawodowe: 5 lat w administracji publicznej związanej z ochrona zabytków,
- przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
- znajomość kosztorysowania,
- uprawnienia budowlane,
- znajomość przepisów ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
- znajomość przepisów ustawy: Prawo budowlane,
- znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych,
- sprawna obsługa pakietu MS Office
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
- życiorys/CV i list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
- Uprawnienia budowlane
- dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego
  posiadanie obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Terminy i miejsce składania dokumentów:
-Dokumenty należy złożyć do 31.07.2018 r.
-Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
-Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Łazienna 8

Dane osobowe – Klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 87-100 Toruń, ul. Łazienna 8, torun@torun.wkz.gov.pl
• Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@oin.info.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art.221 Kodeksu pracy oraz art.26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust.1 lit c RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
• 
Inne informacje:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
- procedura prowadzenia naboru pracowników w WUOZ w Toruniu znajduje się w BIP urzędu na stronie internetowej www.torun.wkz.gov.pl
- dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 56 62-106-92
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
- list motywacyjny, cv/życiorys i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
- jeśli w aplikacji jest zamieszczona fotografia, w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dodać zgodę na przetwarzanie wizerunku;
- prosimy o odniesienie się w aplikacji do wszystkich wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu,  co będzie traktowane na równi z oświadczeniem o ich spełnieniu;
- tylko kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej;
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Autor: Małgorzata Mika
Wprowadził: Joanna Sosnowska
Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:45:01
Data modyfikacji: 2019-05-10 10:40:01Design made in: 3xW