Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.


     W 2012 roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Łodzi, we współpracy z firmą Prodigi z Warszawy, zrealizowało projekt pt. „Nieszawa - na tropie zaginionego średniowiecznego miasta”.
     Historia miasta Nieszawy sięga XIII wieku, jednak na uwagę zasługuję fakt, iż w ciągu nieco ponad 200 lat, lokalizacja miasta zmieniała się dwukrotnie. Dzięki prospekcji lotniczej prowadzonej przez mgr Wiesława Stępnia w miejscu domniemanej drugiej lokalizacji miasta, udało się uchwycić i zadokumentować na zdjęciach szereg wyróżników wegetacyjnych. Według odkrywcy, mogły one świadczyć o obecności archeologicznych pozostałości zabudowań średniowiecznych domostw, które z kolei mogły być związane z obecnym w tym miejscu dawnym polskim miastem. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Łodzi z grupą badaczy z warszawskiej firmy Prodigi, udało się pozyskać środki na nieinwazyjne badania weryfikacyjne, które mogły potwierdzić odkrycie Wiesława Stępnia.
     Badania przeprowadzono w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) na stanowisku położonym na polach polderowych na zachód od Zamku Dybowskiego. Podstawowym celem prospekcji było szerokopłaszczyznowe rozpoznanie metodami geofizycznymi obszaru pól rolnych oraz ustalenie czy na tym terenie występują obiekty w archeologiczne utożsamiane ze średniowieczną Nieszawą. W prospekcji zastosowano metodę magnetyczną oraz elektrooporową. Wiesław Stępień kontynuował również rekonesans lotniczy.
     W wyniku prac rozpoznano zasięg występowania struktur osadniczych w miejscu zlokalizowania wyróżników wegetacyjnych oraz w miejscach do tej pory nie rozpoznanych. Prospekcja wskazuje na istnienie rozległego zespołu osadniczego o zorganizowanej strukturze, w której można wyróżnić miejsca występowania pojedynczych budynków, skupisk przylegających konstrukcji, przebieg traktów komunikacyjnych oraz miejsca kumulacji destruktów obiektów już zniszczonych. Dane pozyskane w drodze pomiarów geofizycznych, a także wykonywania zdjęć lotniczych, zostały usystematyzowane w nowoczesnej bazie danych systemu informacji przestrzennej (GIS). Dzięki temu możliwe były rozległe analizy przestrzenne, jakościowe i ilościowe.
     W oparciu o analogie lokacyjnych miast średniowiecznych, historyczne przekazy oraz wiedzę ekspertów w zakresie miast średniowiecznych, udało się odtworzyć model przestrzenny średniowiecznego miasta funkcjonującego w miejscu badań geofizycznych. Na jego podstawie stworzono również trójwymiarowy model przedstawiający wyobrażenie średniowiecznej Nieszawy. Model ma służyć przede wszystkim celom popularyzatorskim i być efektem jakościowym możliwym do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców, w tym najmłodszym – dzieciom i młodzieży. Aspekt popularyzatorski ma wpływać na kształtowanie odpowiedniego stosunku społeczeństwa do szczególnego rodzaju dziedzictwa kulturowego narodu, jakim jest dziedzictwo archeologiczne.
    Dzięki ponownemu dofinansowaniu z MKiDN, badania nieinwazyjne nad Nieszawą będą kontynuowane. W 2013 roku. SNAP Łódź oraz Prodigi stawiają sobie za cel m.in. rozpoznanie okolic średniowiecznej Nieszawy, aby ustalić zasięg stanowiska i umożliwić rozszerzenie formalnej ochrony konserwatorskiej tego unikatowego obiektu.

Adres do filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=tPv2-98PUOA 
Design made in: 3xW