Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.


 

Opłata skarbowa za czynności urzędowe:

Od 01 stycznia 2007 r. w myśl przepisów Ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Organem podatkowym dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu jest Prezydent Miasta Torunia. Wobec powyższego opłatę skarbową za czynności urzędowe dokonywane w naszym Urzędzie bez prowizji można uiścić w:

   

 • Kasach Urzędu Miasta Torunia:

    

  • przy ul. Grudziądzkiej 126B (w godz. 8.00-17.00)

oraz w:

 • placówkach Banku Millennium:

    

  • przy ul. Rynek Nowomiejski 21 (w godz. 9.00-17.00)
  • przy ul. Szosa Chełmińska 17 (w godz. 8.00-18.00)
  • przy ul. Łyskowskiego 8 (w godz. 8.00-18.00)

Wpłaty bezgotówkowe należy kierować na rachunek Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium, nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Wniesienie opłaty skarbowej winno nastąpić z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynnośc iurzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, czy też złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub ich odpisów, wypisów lub kopii.

Dowód dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Musi on zawierać szczegółowe dane wpłacającego oraz przedmiot, od którego dokonywane jest wniesienie opłaty skarbowej.

Czynności urzędowe, od których pobierane są opłaty skarbowe:

 • decyzja, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in. zmiana prawomocnej decyzji na wniosek stron, wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków
 • 10,- zł
 • wydanie pozwolenia na prace budowlane (konserwatorskie) w obiekcie zabytkowym lub na badania archeologiczne
 • 82,- zł
 • zmiana decyzji
 • 41,- zł
 • zaświadczenie
 • 17,- zł
 • pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę
 • 44,- zł
 • poświadczenie zgodności duplikatu, wyciągu lub kopii, od każdej zaczętej strony
 • 5,- zł
 • wydanie duplikatu pozwolenia
 • 24,- zł  Design made in: 3xW