Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków


Zarządzenie Nr 20/2004
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie nadania Regulaminu Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków działającej przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Toruniu, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ROMUALD KOSIENIAK

Załącznik do zarządzenia Nr 20/2004
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 lutego 2004 r.

Regulamin
Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków
w Toruniu

I. Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin niniejszy okreśœla zasady działania Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.
§2. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
§ 3. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Toruniu i jest organem opiniodawczym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
§ 4. Ilekroć w Regulaminie używa się okreśœlenia „Rada” należy przez to rozumieć „Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków”.

II. Zadania Rady
§ 5. Do zadań Rady należy:
1/opiniowanie w sprawach realizacji zadań Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa.
2/ doradztwo merytoryczne w okreœślaniu rozwiązań niezbędnych do zapobiegania zagrożeń dla zabytku, zapewnienia im ochrony jak i przywracania zabytków do jak najlepszego stanu.
3/ upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

III. Tryb pracy Rady
§ 6. Rada działa na posiedzeniach zwoływanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 7. Obsługę administracyjną i finansową Rady zapewnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.

IV. Postanowienia końcowe.
§ 8. Zmiany Regulaminu następują przy zastosowaniu procedury właśœciwej dla jego nadania.
§9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

 

Funkcję Sekretarza WROZ pełni mgr Joanna Sosnowska.
Design made in: 3xW